Политика за поверителност

Политика за поверителност

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ GDPR

Политика за защита на личните данни

Уют Проект е регистриран като администратор на лични данни в КЗЛК и като такъв спазва всички изисквания утвърдени в
Закона за защита на личните данни.


За целите на своята дейност, Дружеството обработва лични данни в строго съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общ регламент за защита на данните“, ‘GDPR’), Закона за защита на личните данни и други приложими нормативни актове.

1. Координати за връзка с администратора и данни, които го индефицират
Администратор на личните данни е «Уют Проект» ЕООД с ЕИК203470060, с адрес: гр.София, жк.Христо Смирненски №44, електронна поща: office@u-proekt.com, тел. +359 887 204 155.

2. Категории лични данни
Дружеството събира пряко от субектите на данни следните категории лични данни:

 • За Посетителите:

Посетителите могат да разглеждат Уеб сайта и да ползват функционалностите му съобразно осигурения им достъп

 • При изпращане на запитване:

Когато Потребител изпрати запитване до Администратора през формата за контакт с него, той предоставя имена, електронна поща и коментар към своето запитване.

 • При участие в мероприятия, проучвания, томболи и инициативи:

Дружеството може да помоли Потребител да вземе участие в проучване, томбола, попълване на анкета, запитване за продукт или услуга, организирано от Администратора, като в този случай Потребителят може да предостави електронна поща, имена, телефонен номер, адрес за изпълнението на тези цели. Някои от посочените лични данни лицето трябва да предостави задължително, а други доброволно.

 • Защита на правни интереси:

В случай на възникнали правни спорове Дружеството може да обработва следните категории лични данни на субекти на данни, а именно: имена, електронна поща, телефон и други данни от регистрационната форма.

 • Маркетингови цели:

Администраторът може да обработва лични данни за маркетингови цели, когато е приложимо. В този случай той събира по подходящ начин от Потребителите имена, електронна поща, телефонен номер.

Когато лични данни са предоставени от Потребителя на Администратора на лични данни без правно основание по чл. 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 или в противоречие с принципите по чл. 5 от същия регламент, в срок един месец от узнаването Дружеството ги връща, а ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия, ги изтрива или унищожава. Изтриването и унищожаването се документират.

3. Потребители, чиито лични данни се обработват

Администраторът обработва лични данни на следните категории субекти на данни:

 • Потребители на Уеб сайта;

 • Посетители на Уеб сайта;

 • Клиенти.

4. За какви цели се обработват личните данни

Дружеството обработва лични данни за следните цели:

 • За целите на сключването и изпълнението на договор, по който Потребителят е страна. Това включва случаите, но не само, при предоставянето на достъп и ползване на услугите на Уеб сайта, при участие в мероприятия и инициативи, за които е необходимо сключването на договор;

 • За спазването на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;

 • За маркетингови цели;

 • За защита на легитимни интереси на Администратора, включващи административни дейности като: правно обслужване и информационно обслужване и анализ на потреблението, информационна сигурност и други.

5. Правно основание за обработка на личните данни

Уют Проект обработва лични данни на Потребителите въз основа на следните законосъобразни основания:

 • Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който Потребителя е страна или за предприемане на стъпки по искане на Потребителя преди сключването на договор;

 • Обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора. Такова задължение може да бъде по изрично искане за предоставяне на информация от правоохранителни органи като МВР, ДАНС, прокуратура и други;

 • Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на Потребителите, които изискват защита на личните данни;

Потребителят е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели;

6. Разкриване на личните данни

Уют Проект се ангажира да запази конфиденциалността на всички лични данни на Потребителите. Личните данни няма да бъдат споделяни, обсъждани и разгласявани пред трети лица, с изключение на специфични случаи, когато:
– по закон Администраторът е задължен да предостави личните данни – МВР, ДАНС, прокуратура;

– при нужда от собствена или на други лица защита, съобразно съдебно производство и всякакво друго юридическо действие;

Уеб сайтът може да включва линкове към уеб сайтове на трети страни, приставки и приложения. Кликването върху или активирането на тези връзки може да позволи на трети страни да събират или споделят данни за субекта на данни. Дружеството не контролира тези уеб сайтове на трети страни и не е отговорно за техните декларации за защита на личните данни. Когато субектът на данни излезе от Уеб сайта, той следва внимателно да прочете декларацията за защита на личните данни за всеки посещаван от него уеб сайт.

7. Срок на съхранение на личните данни

Уют Проект ЕООД съхранява лични данни в съответствие с принципа на „ограничение на съхранението“. По-специално за горепосочените цели Дружеството ще съхранява:

 • Лични данни на контрагенти се съхраняват в сроковете съгласно общата погасителна давност;

 • Когато Потребител напише коментар в Уеб сайта, неговите данни остават публикувани, докато не бъде изтрит коментара от Администратора. При желание на потребителя той може да отправи искане до Администратора за изтриване на коментара му.

8. Сигурност на информацията

Сигурността на личните данни на нашите потребители е от първостепенно значение за нас. Предприели сме всички необходими мерки, които максимално защитават поверената ни информация. Личните данни, които се дават в u-proekt.com се съхраняват на защитен сървър, до който има достъп само Администратора.
Знаем, че никой не може да даде 100% гаранция за защита на информация, публикувана в Интернет. Ние гарантираме на нашите Потребители, че отговорно съхраняваме и се грижим за поверените ни данни. Но не можем да носим отговорност за действията на трети лица, които биха предизвикали зложелателни действия, случайно събитие или обстоятелство от форсмажорен характер, за което ние не носим вина.

9. Използване на “бисквитки”

Администраторът може да използва модули cookie, като:
– достъп до информация, когато влизате, за да предоставите персонализирано съдържание;
– за да съхраните последната визуализирана страница на един продукт или услуга, оферти и подходящо съдържание спрямо Вашите интереси Вътрешен анализ;
– с цел подобряване на съдържанието, на продуктите и услугите;

Можете да конфигурирате браузъра за достъп на всички модули cookie, за отхвърляне на всички модули cookie или да Ви информираме тогава, когато е поставен модул cookie. Браузърите се различават помежду си, и поради това Ви молим да се обърнете към менюто „Помощ“ на вашия браузър, за да научите начина за промяната на cookie.

Ако отхвърляте всички модули cookie, е възможно да нямате възможност да използвате продуктите или услугите на Уют Проект, които изискват влизане.

Сайтът използва Google Analytics – уеб базирана услуга предоставена от Google Inc. (“Google”). Google Analytics използва бисквитки, които се запаметяват на Вашия компютър. Бисквитките позволяват тематизация и персонализация на съдържанието чрез изготвяне на доклади и анализ на активността Ви при посещение на сайта.

Информацията, която бисквитката генерира за Вашата активност на сайта (включително и Вашия IP адрес) се прехвърля и запазва на Google сървър в САЩ. Google предоставя данните или възлага обработването им на трети лица само, ако това е подходящо и доколкото действащото право не забранява това.

Google не обвързва Вашия IP адрес с други данни, които обработва. Анонимността на Вашия IP адрес на сайта се постига чрез кодиране в рамките на държавите членки на Европейския съюз и държави страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. По изключение пълният IP адрес може да бъде прехвърлен на Google сървъра в САЩ и съкратен там.

10. Право на жалба до контролния орган
В съответствие с Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни, субектите на данни имат правото да подадат жалба до Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2.